simplified fraction

A fraction in simplest form.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.