bar graph

A visual representation of horizontal and vertical bars or lines to represent data.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.