similar

Two polygons are similar if their corresponding sides are proportional.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.