set

A well-defined group of objects.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.