segment

A piece of a line with two endpoints.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.