sector

An area between an arc and two radiuses of a circle. Sometimes referred to as a wedge.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.