second

A unit of measure for angles equal to of a minute.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.