secant of circle

A line that intersects a circle in two points.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.