secant

Ratio of the hypotenuse to the adjacent side of a right angled triangle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.