scattergram

A graph with points plotted on a coordinate plane.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.