scalene triangle

A triangle with three unequal sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.