axis

The horizontal and vertical lines that form the quadrants of the coordinate plane. The horizontal axis is usually called the x-axis, the vertical axis is usually called the y-axis.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.