right triangle

A triangle that contains a right angle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.