rhombus

A parallelogram with four equal sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.