repeating decimal

A decimal in which the digits endlessly repeat a pattern.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.