reflection

A transformation resulting from a flip.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.