rectangle

A quadrilateral with four angles.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.