reaction

See chemical reaction.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.