rational number

A number that can be expressed as the ratio of two integers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.