rational exponents

An exponent containing a rational number. Examples: , .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.