ratio

A pair of numbers that compares different types of units.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.