rate

A ratio that compares different kinds of units.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.