radicand

The number under the inclusion bar of the radical sign.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.