quartic

A polynomial having a degree of .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.