quantity

An amount; a number or expression having value.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.