qualitative

A general description of properties that cannot be written in numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.