quadratic formula

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.