quadrant

One of the quarters of the plane of the Cartesian coordinate system.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.