Pythagorean Theorem

The theorem that relates the three sides of a right triangle: , where is the longest side.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.