protractor

A device for measuring angles.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.