acute triangle

A triangle with all angles measuring less than degrees.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.