proton

A subatomic particle with an electric charge of elementary charge.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.