proportional

A statement of equality in which each member is a fraction.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.