proportion

An equation of fractions in the form:
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.