proper fraction

A fraction whose numerator is less than its denominator.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.