atomic mass

The mass of an atom, most often expressed in unified atomic mass units.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.