principal

In business, the amount lent or borrowed.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.