prime factorization

Calculation of all prime factors in a number.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.