prime

A natural number which has exactly two distinct natural number divisors: and itself.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.