power

A number that indicates the operation of repeated multiplication.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.