positive number

A real number greater than zero.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.