polynomial equation

An equation of the form , where is a polynomial.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.