polyhedron

A three-dimensional solid that is bounded by plane polygons.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.