polygon

A closed plane figure made up of several line segments that are joined together.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.