point

A location in a plane or in space, having no dimensions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.