plus

Symbol indicating addition, .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.