plane of symmetry

A plane that divides a 3-D object into two parts, each a mirror image of the other.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.