plane

A flat surface that stretches into infinity.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.