pH

A measure of the acidity or basicity of a solution.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.