perpendicular

Two lines are perpendicular if the angle between them is .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.